2014. gada 29. septembrī tika atvērta Rīgas 94. vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde. Pirmsskolā ir četras grupiņas, kurās bērni ir 3-7 gadus veci. Pirmsskolas izglītības iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111), saskaņā ar 31.07.2012 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 533 ,,Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” un Rīgas 94. vidusskolas- pirmsskolas izglītības programmu. alt

Pirmsskolas mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolā bērniem notiek dažādi pasākumi un aktivitātes: tiek svinēti latviešu gadskārtu svētki, ģimenes dienas pasākumi, piedalās arī Karjeras nedēļas pasākumos.

Pirmsskolas nodrošinājums:     

-  Labiekārtotas grupas telpas;

-  Labiekārtota sporta zāle;

-  Ēdamzāle;

-  Rotaļu laukums, skolas pagalmā;

-  Aktu zāle.

  DIENAS RITMS PIRMSSKOLAS GRUPU BĒRNIEM